Urbani festival je multimedijalni projekt koji u skladu sa suvremenim promišljanjima o umjetnosti istu vidi kao sastavni dio socijalnog života, iz čega priozlazi i temeljna tendencija: infiltracija umjetničke djelatnosti u urbani život, intenziviranje komunikacije urbanoga stanovništva s gradom i pripadajućom mu infrastrukturom.

Osnovna je karakteristika modernog grada njegova fragmentarnost - ne postoji fizički jedinstven prostor, granice prolaze unutar grada, arhitektura je nužno uvjetovana socijalnim i političkim kontekstom. Kao takav (heterogen) grad je mjesto dijaloga, recikliranja povijesnih i kulturnih nasljeđa, reinterpretacija.

S obzirom na prošlogodišnja iskustva i donekle spektakularan program, ove smo se godine odlučili na pomalo radikalan koncept: festival smo rascijepili u tri faze. Naime, ideja festivala kao integralnog događanja koje u jednoj vremenskoj točki akumulira recentne umjetničke produkte nužno je revijalnog karaktera te u neskladu sa suvremenim poimanjem umjetnosti i njezinog udjela u svakodnevnom životu. Festival, koji je svojim određenjem lokacijski dezintegriran, diobom na tri faze biva i vremenski rasredišten, i tako otvoreniji interakcijama i nužno efektniji. Smatramo da ovakav pristup - koji destruira zastarjeli koncept festivala - ukazuje na nove načine recepcije umjetnosti, demistificirajući je i približavajući "običnom" građaninu.

U želji da izbjegnemo statičnu sliku grada, a poimajući ga kao proces, slijed planova, kadrova i pokretnih slika, u prvoj i drugoj fazi umjetnicima nudimo one lokacije koje držimo zanimljivim, marginaliziranim, isključivim, dislociranim, neuralgičnim točkama našeg grada. Upravo iz ove ideje proizlazi koncept malih urbanih intervencija (performansa i instalacija) umjetnika koji svoje radove stvaraju upravo u Zagrebu (i na Zagrebu) ili ih prilagođavaju lokalitetu i socio-kulturnom kontekstu. To objašnjava i iskoračenje na gradske margine, periferiju, negativne prostore, "zone poremećaja"...

Zadnja faza nešto je drugačijeg karaktera i obuhvaća uglavnom predavanja i diskusije na temu urbane kulture i gradskog života, prezentacije umjetničkih centara, web-projekata i sl. Ona je mjesto okupljanja i razdvajanja, vizija i revizija. Pored teorijskog dijela ona donosi i "Domaću turu" - mrežu radova domaćih umjetnika. Ona, kao mutacija turističke ture koja umrežava kulturno-povijesne znamenitosti i nudi ih posjetitelju kao zatvoren i neoboriv integritet, pruža drugačiji pogled na grad. Ne konstatira, već postavlja pitanja i otvara mogućnosti.